La AEPD sanciona a una empresa dedicada al joc online per no designar un Delegat de Protecció de Dades.

22 oct., 2021

El passat mes de setembre la AEPD va presentar una resolució (Nº: PS/00231/2021) on va sancionar  a una empresa dedicada al joc online. amb 10.000 € per no designar un Delegat de Protecció de dades (DPD).

El dia 27 de gener del 2021 va entrar a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) un escrit presentat per “el reclamant” on formulava una reclamació contra l’empresa.

Reclamació contra empresa de joc online

Els motius del reclamant eren que no es va atendre el seu dret de supressió en el termini establert i, a més, tampoc tenen designat un Delegat de Protecció de Dades al qual poder dirigir les reclamacions

El dia 2 de març del mateix any la Subdirecció General d’Inspecció de Dades va confirmar que a la llista de DPD de la AEPD tampoc hi constava cap delegat per part de l’empresa reclamada. Tot i que a la pàgina de Política de Privacitat de es fa referència a un DPD.

Amb caràcter previ a l’admissió a tràmit d’aquesta reclamació, l’AEPD va traslladar la mateixa a l’empresa reclamada.

Es va produir un primer intent de notificació  que es va rebutjar a data 26 de març de 2021, un cop passat el termini de 10 dies establert.

Es va tornar a fer un segon intent però també va ser retornar a data 21 d’abril de 2021, segons consta a Correos.

Procediment Sancionador

Passat uns mesos, el 28 de juliol de 2021, la Directora de l’AEPD va iniciar un procediment sancionador a Aconcagua Juegos S.A. per la presumpte infracció de l’article 37 del Reglament del Parlament Europeu, el qual es va notificar per mitjans electrònics.

El certificat emès per el Soporte del Servicio de Notificación Electrónica i la Dirección Electrónica Habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acredita que l’AEPD va posar la notificació a disposició del destinatari (Aconcagua) a data 29 de juliol de 2021 i que a data 9 d’agost de 2021 es va produir el rebuig de la mateixa (10 dies després de ser entregada).

L’empresa reclamada no va presentar cap al·legació. Per això prenent en consideració que l’empresa reclamada no ha formulat al·legacions a l’acord d’inici de l’expedient i en atenció al que estableix l’article 64.2.f LPACAP, el citat acord d’inici és considerat en el present cas proposta de resolució.

Sanció AEPD

En conclusió, la Directora de l’AEPD va determinar una sanció per import de 10.000 € a l’empresa,  per una infracció de l’article 37 de la RGPD, en relació a l’article 34.1.n) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digital, que estableix l’obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades, a n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego”.

També va requerir a l’empresa perquè en el termini d’un mes des de la notificació de la Resolució, informés a l’AEPD el nomenament del Delegat de Protecció de Dades.