Gestió documental

Serveis

Dartem

Gestió documental

La major part de la informació que manipulen les empreses correspon a continguts no estructurats, com documents de text, imatges escanejades o correus electrònics. Molts d’aquests continguts es troben fins i tot fora del control de l’organització, i la seva gestió es torna cada dia més complexa. L’organització i centralització de la informació, la seva classificació i distribució de forma segura, el compliment d’estàndards i regulacions i l’optimització dels processos de negoci són alguns dels reptes més comuns de les empreses en l’actualitat.

La implantació d’un sistema de gestió documental permet afrontar aquesta problemàtica mitjançant la definició i realització d’una sèrie de processos i tasques, que fan possible gestionar de forma òptima tots els continguts necessaris per al desenvolupament empresarial.

Avantatges de la utilització d’eines de gestió documental (ECM – Enterprise Content Management) 

Reducció de costos salarials per una millor gestió i control efectiu de la informació:

 • Accés instantani i senzill a tota la documentació.
 • Reducció dels desplaçaments i dels costos de distribució de documentació.
 • Reducció de temps de consultes i tasques d’arxiu.
 • Reducció del temps de localització i recuperació de documents.

Reducció de costos administratius per un ús racional dels recursos:

 • Facilitat de compartir informació aprofitant-la més eficientment.
 • Estalvi d’espai físic d’emmagatzament.
 • Reducció de situacions com la duplicitat de documents arxivats, fotocòpies innecessàries, dobles enregistraments de dades, etc.

Increment de la productivitat i valor afegit:

 • Preserva la informació acumulada en els anys d’experiència de l’equip humà de les empreses. Fomenta la difusió de les millors pràctiques i dels sistemes interns de treball mitjançant la normalització dels expedients documentals.
 • Incrementa la seguretat i fiabilitat de la informació. Els documents de gran valor per l’organització es poden custodiar amb mitjans d’alta seguretat, mentre que, per a l’ús diari, es disposa de la seva rèplica electrònica. L’accés a la documentació electrònica es pot restringir i controlar mitjançant l’assignació de diferents permisos als usuaris.
 • Millora de la qualitat del servei. Quan els clients requereixen documentació poden ser atesos més ràpidament.
 • Millora la gestió. La resposta del sistema és més àgil i eficaç aportant una avantatge competitiu a l’empresa.
 • Millora dels fluxos de treball de la documentació.
 • Millora de la traçabilitat de la documentació així com del compliment d’estàndards i regulacions de tractament i/o arxiu d’informació i documentació.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!