Protecció de dades per autònoms

Serveis
Dartem

Protecció de Dades per autònoms

La protecció de dades personals és crucial, i no només per les grans empreses, si no també pels autònoms.

La nostra empresa ofereix serveis especialitzats per ajudar els autònoms de Girona a complir amb la normativa i garantir la seguretat de la seva informació. Entendre la història i la importància del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és fonamental per a qualsevol professional que maneja dades personals.

El RGPD no només ha establert estàndards a Europa sinó que ha influït les regulacions de protecció de dades a nivell mundial. Ha creat una consciència global sobre la importància de la privacitat i la protecció de dades, obligant empreses de tot el món a adaptar-se a noves normatives per seguir operant dins de la UE.

Un aspecte interessant de la història del RGPD és el seu procés d’aprovació. El 12 de març de 2014, el Parlament Europeu va mostrar un fort suport al RGPD amb 621 vots a favor, 10 en contra i 22 abstencions. Aquest suport massiu va marcar un punt de no retorn en la reforma de la protecció de dades a la UE, assegurant un control més efectiu sobre les dades personals dels ciutadans europeus​ (IAPP)​.

El RGPD també ha introduït conceptes innovadors com “Privacy by Design” i “Privacy by Default”, que requereixen que les empreses incorporin mesures de protecció de dades des del disseny dels seus sistemes i processos​ (European Data Protection Supervisor)​​ (L&L Integrated)​.

La protecció de dades pels autònoms

Procediments amb autónoms

 • Assessoria Personalitzada: Analitzem les necessitats específiques de cada autònom i dissenyem un pla d’acció adaptat a les seves particularitats.
 • Formació i Capacitat: Proporcionem formació per garantir que els professionals comprenguin i compleixin amb les polítiques de protecció de dades.
 • Auditories i Avaluacions: Realitzem auditories periòdiques per identificar possibles riscos i assegurar el compliment continu.
 • Suport Continu: Oferim suport continu per resoldre qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en relació amb la gestió de dades personals.

Beneficis al fer una auditoria

 • Evitar sancions: El compliment normatiu prevé multes que poden arribar fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa.
 • Seguretat jurídica: Garantir que tots els processos de tractament de dades siguin conformes amb la legislació vigent, proporcionant tranquil·litat i seguretat jurídica a l’empresa.
 • Protecció contra ciberatacs: Implementar controls de seguretat tècnics i organitzatius robustos per protegir les dades personals contra accions malintencionades.
 • Gestió de riscos: Identificar i mitigar riscos associats al tractament de dades personals, evitant pèrdues de dades sensibles i protegint la reputació de l’empresa.
 • Fidelització de clients: Una gestió responsable de les dades personals crea confiança entre els clients, fomentant la seva fidelitat i satisfacció.
 • Avantatge competitiu: Les empreses que compleixen rigorosament amb les normatives de protecció de dades es diferencien positivament al mercat, atraient nous clients i socis comercials.
 • Eficiència administrativa: Establir processos de tractament de dades més eficients i estructurats, reduint la complexitat administrativa i el temps dedicat a la gestió de dades.
 • Formació i sensibilització: Capacitar els empleats en bones pràctiques de protecció de dades, augmentant la seva consciència i reduint errors humans.
 • Adaptabilitat normativa: Estar al dia amb els canvis legislatius i adaptar-se ràpidament a noves regulacions de protecció de dades.
 • Innovació segura: Implementar tecnologies emergents de manera segura, garantint que les noves solucions tecnològiques compleixin amb les normatives de protecció de dades des del seu disseny.
espacio blanco
Millora de la Seguretat de la Informació
 • Realitzar protecció de dades per autònoms, redueix el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs, protegint les dades personals dels clients contra accions malintencionades i gestiona els riscos associats, evitant pèrdues de dades, protegint la reputació del professional autònom.
Augment de la Confiança i Reputació
 • Demostrar un compromís sòlid amb la protecció de dades genera confiança entre els clients i altres parts interessades. Això fidelitza els clients existents i atrau nous clients, diferenciant positivament l’autònom en un mercat competitiu, on la privacitat és cada cop més valorada.
Optimització de Processos Interns
 • Una consultoria de protecció de dades millora l’eficiència operativa a través de l’optimització de processos. Establir processos més eficients i estructurats redueix la complexitat administrativa, augmenta la consciència dels empleats i minimitza els errors humans.
Compliment Legal i Evitació de Sancions
 • Una consultoria de protecció de dades assegura que la teva empresa compleixi amb el RGPD i la LOPDGDD, evitant sancions severes que poden arribar fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!