Protecció de dades

Serveis

Dartem

Protecció de dades

El Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, (RGPD),  és d’obligat compliment per a tots aquells que tractin dades de caràcter personal fora de l’àmbit estrictament domèstic.

DARTEM assessora als seus clients per al compliment del RGPD. Aquesta normativa estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses, autònoms, comunitats de propietaris, associacions, administracions públiques, i en general, a totes aquelles entitats que tracten dades de caràcter personal dels seus clients, empleats, usuaris o associats.

DARTEM ofereix un servei personalitzat per cobrir les obligacions en matèria de protecció de dades. Realitzem a cada client una anàlisi específica per proporcionar-li la tranquil·litat d’estar complint amb la normativa vigent de protecció de dades, donant un millor servei als seus clients i evitant sancions.

A més del servei personalitzat, DARTEM té productes específics RGPD per a Comunitats de Propietaris i Videovigilància. 

Serveis RGPD personalitzats

Adequació RGPD

 • Confecció del registre d’activitats.
 • Realització d’un anàlisi de risc per als drets i llibertats del ciutadans afectats pels tractaments de dades realitzats pel client.
 • Valorar si els tractaments realitzat requereixen realitzar una Avaluació d’impacte de Privacitat.
 • Redacció els avisos legals per a la recollida de dades per tal de permetre l’exercici dels seus drets als titulars actualitzats al RGPD.
 • Redacció dels contractes de tractament de dates per compte de tercers actualitzats al RGPD.
 • Preparació de procediments de resposta davant l’exercici de drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició)
 • Establiment de mecanismes per identificar l’existència de violacions de seguretat i redacció del  procediment de notificació d’aquestes violacions de seguretat a les autoritats de protecció de dades i, si cal, als interessats.
 • Documentació de les mesures tècniques i organitzatives que el client hagi d’adoptar en el tractament de les dades. que siguin necessàries per salvaguardar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades segons els requisits del RGPD. (Document de seguretat)
 • Assessorament sobre les obligacions que cal complir per garantir els drets dels titulars de les dades i complir amb la normativa.

Manteniment RGPD

 • Assistència de consultes verbals i/o escrites, per via telemàtica o via documental per part del Client (Hot Line).
 • Redacció i elaboració de nous avisos legals a incloure ens els documents a on es recaptin dades de caràcter personal i de clàusules específiques de Protecció de Dades a incloure en els contractes amb tercers, en base al RGPD.
 • Redacció i elaboració d’escrits de resposta als usuaris que hagin volgut exercir algun dels drets que els atorga la normativa de protecció de dades vigent (dret d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició).
 • Redacció d’escrits de resposta  de reclamacions referents al tractament de dades personals, sempre i quan no s’hagi donat entrada de l’esmentada reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades.
 • personal per verificar la seva adequació a la normativa de protecció de dades.
 • Revisió, supervisió, i en el seu cas, correcció, dels canvis que es puguin introduir en el Document de Seguretat (mesures tècniques i organitzatives ) del client, sempre i quan no siguin deguts a la realització de nous projectes, activitats o similars.
 • Informació de les novetats legals.
 • Actuació en cas de denúncies fins a esgotar la via administrativa.
espacio blanco
Avaluació d’impacte de Privacitat
 • Realització d’avaluacions d’impacte en el tractament de dades en els casos previstos en l’article 35 del RGPD.
Delegat de Protecció de Dades
 • Actuació com a Delegat de Protecció de Dades extern dels clients que contractin el servei,  exercint les funcions previstes en l’article 39 del RGPD.
 • Consultoria i assistència a Delegats de Protecció de Dades nomenats pels nostres clients.
Auditoria de compliment normatiu
 • Verificar que els nostres clients han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per complir amb el RGPD i la seva implementació real a l’empresa.
 • Comprovació dels procediments per a la recollida i tractament de les dades personals.
 • Redacció de l’Informe de l’Auditoria, en el qual s’especificaran les mesures correctores a adoptar.
Formació RGPD
 • In company.
 • A distància.
 • Mitjançant plataforma on-line.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!