Auditoria protecció de dades

Serveis
Dartem

Auditoria de Protecció de Dades a Girona

La protecció de dades personals s’ha convertit en una prioritat essencial en l’era digital, i a Dartem som especialistes a oferir solucions eficaces i personalitzades en aquest àmbit amb la nostra auditoria de protecció de dades a Girona.

Ajudem a empreses i entitats a complir amb la normativa i a garantir la seguretat de la seva informació.

Confiança del Client: Els clients i usuaris són cada cop més conscients dels seus drets de privacitat. Una empresa que demostri un compromís sòlid amb la protecció de dades personals genera confiança i fidelitat.

Seguretat de la Informació: Gestionar i protegir adequadament les dades personals és clau per minimitzar el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs. Aquestes bretxes poden exposar informació sensible dels clients i de l’empresa, causant pèrdues financeres i danyant la reputació corporativa. Les empreses que pateixen ciberatacs sovint enfronten costos elevats per recuperar dades i sancions per no complir amb les normatives de protecció. Adoptar mesures de seguretat adequades no només prevé aquests incidents, sinó que també reflecteix un compromís ferm amb la privacitat i la seguretat, fent que l’empresa destaqui al mercat. A Dartem, ens assegurem que totes les dades personals es gestionin i protegeixin segons els estàndards més alts, oferint tranquil·litat tant a les empreses com als seus clients.

Compliment Legal: Assegurar-se que es compleixen totes les exigències del RGPD protegeix les empreses de sancions legals, que poden ser molt severes, incloent multes de fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa o fins a 20 milions d’euros, el que sigui superior.

Consultoria en protecció de dades

Procediments

 • Reunió amb el client: Programem una reunió inicial per conèixer l’empresa, els seus processos i les seves necessitats específiques en protecció de dades.
 • Explicació del procés: Presentem els passos que seguirem durant l’auditoria, resolem dubtes i definim els objectius de l’auditoria.
 • Questionari inicial: Definim un qüestionari detallat per recollir informació sobre els processos, els sistemes utilitzats, les dades tractades i les mesures de seguretat existents.
 • Recopilació de documents: Demanem documentació relacionada amb les polítiques de privacitat, avisos legals, contractes amb tercers, etc.
 • Anàlisi de processos: Revisem els processos de tractament de dades personals per identificar punts febles i riscos potencials.
 • Avaluació de seguretat: Analitzem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives existents per detectar bretxes de seguretat.
 • Mapeig de dades: Creem un mapa de dades per visualitzar com es recullen, emmagatzemen, processen i eliminen les dades personals.
 • Elaboració de l’informe: Redactem un informe complet amb els resultats de l’auditoria, incloent les bretxes identificades, els riscos a què s’enfronta l’organització i les recomanacions per a la millora.
 • Presentació de l’informe: Organitzem una reunió amb el client per presentar l’informe, discutir els resultats i explicar les recomanacions de manera detallada.
 • Definició del pla d’acció: Treballem conjuntament amb el client per establir un pla d’acció que abordi les àrees identificades per millorar.
 • Assignació de responsabilitats: Designem responsabilitats específiques per a la implementació de les recomanacions, assegurant que cada acció té un responsable i un termini establert.
 • Suport en la implementació: Proporcionem suport continu durant la implementació de les mesures recomanades, oferint formació i assessorament tècnic segons sigui necessari.
 • Programes de formació: Dissenyem i implementem programes de formació per a tots els empleats, adaptats a les necessitats específiques de l’organització.
 • Materials de sensibilització: Proveïm materials de suport, com ara guies, infografies i polítiques internes, per reforçar els coneixements adquirits.
 • Auditories periòdiques: Programem auditories periòdiques per avaluar el compliment continu i detectar qualsevol nova bretxa o risc.
 • Actualització de mesures: Revisem i actualitzem les mesures de protecció segons sigui necessari, tenint en compte els canvis en la normativa o en els processos de l’empresa.
 • Informe de seguiment: Proporcionem informes de seguiment per mantenir el client informat sobre l’estat del compliment i les accions addicionals requerides.

Beneficis al fer una auditoria

 • Evitar sancions: El compliment normatiu prevé multes que poden arribar fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa.
 • Seguretat jurídica: Garantir que tots els processos de tractament de dades siguin conformes amb la legislació vigent, proporcionant tranquil·litat i seguretat jurídica a l’empresa.
 • Protecció contra ciberatacs: Implementar controls de seguretat tècnics i organitzatius robustos per protegir les dades personals contra accions malintencionades.
 • Gestió de riscos: Identificar i mitigar riscos associats al tractament de dades personals, evitant pèrdues de dades sensibles i protegint la reputació de l’empresa.
 • Fidelització de clients: Una gestió responsable de les dades personals crea confiança entre els clients, fomentant la seva fidelitat i satisfacció.
 • Avantatge competitiu: Les empreses que compleixen rigorosament amb les normatives de protecció de dades es diferencien positivament al mercat, atraient nous clients i socis comercials.
 • Eficiència administrativa: Establir processos de tractament de dades més eficients i estructurats, reduint la complexitat administrativa i el temps dedicat a la gestió de dades.
 • Formació i sensibilització: Capacitar els empleats en bones pràctiques de protecció de dades, augmentant la seva consciència i reduint errors humans.
 • Adaptabilitat normativa: Estar al dia amb els canvis legislatius i adaptar-se ràpidament a noves regulacions de protecció de dades.
 • Innovació segura: Implementar tecnologies emergents de manera segura, garantint que les noves solucions tecnològiques compleixin amb les normatives de protecció de dades des del seu disseny.
espacio blanco
Millora de la Seguretat de la Informació
 • Implementar mesures de seguretat adequades redueix el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs. Això protegeix les dades personals contra accions malintencionades i gestiona els riscos associats.
Augment de la Confiança i Reputació Corporativa
 • Demostrar un compromís sòlid amb la protecció de dades genera confiança entre els clients i altres parts interessades. Això no només fidelitza els clients existents sinó que també atreu nous clients i socis comercials, diferenciant positivament l’empresa al mercat.
Optimització de Processos Interns
 • Una consultoria de protecció de dades millora l’eficiència operativa a través de l’optimització de processos. Establir processos més eficients i estructurats redueix la complexitat administrativa, augmenta la consciència dels empleats i minimitza els errors humans.
Compliment Legal i Evitació de Sancions
 • Una consultoria de protecció de dades assegura que la teva empresa compleixi amb el RGPD i la LOPDGDD, evitant sancions severes que poden arribar fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!