Llei de protecció de dades

Serveis
Dartem

Llei orgànica de protecció de dades a Girona segons el reglament Europeu

Una llei orgànica és una categoria legislativa específica en alguns sistemes jurídics, com el d’Espanya. Aquest tipus de lleis requereixen una majoria absoluta del Parlament per a la seva aprovació, la qual cosa les fa més difícils de modificar en comparació amb les lleis ordinàries. Són utilitzades per regular drets fonamentals i llibertats públiques, així com altres qüestions de gran importància que la Constitució mateixa estableix que han de ser tractades mitjançant aquesta mena de lleis. Evidentment també s’aplica a Girona dintre del marc Europeu i Espanyol.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) és la normativa espanyola que regula el tractament de dades personals amb l’objectiu de garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i la seva intimitat personal i familiar. La primera versió d’aquesta llei es va aprovar el 13 de desembre de 1999, coneguda com a Llei Orgànica 15/1999.

La LOPD va ser confeccionada en resposta a la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, que establia un marc comú per a la protecció de dades personals a tota la Unió Europea. Aquesta directiva tenia com a objectiu harmonitzar les diverses lleis de protecció de dades dels països membres per assegurar un alt nivell de protecció i facilitar la lliure circulació de dades dins de la Unió.

La Llei Orgànica 15/1999 va ser debatuda i votada en les Corts Generals d’Espanya, el màxim òrgan legislatiu del país que inclou el Congrés dels Diputats i el Senat. La llei va rebre el suport necessari per ser aprovada, reflectint un consens significatiu sobre la importància de protegir les dades personals en l’àmbit nacional.

Diverses institucions i figures polítiques van ser clau en l’elaboració i aprovació de la LOPD. El govern espanyol de l’època, amb el suport de diversos experts en dret i tecnologia, va treballar en la redacció del projecte de llei. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) també va jugar un paper fonamental, tant en la fase d’assessorament com en la implementació i supervisió del compliment de la normativa.

El 2018, la LOPD va ser actualitzada per adaptar-se al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, donant lloc a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Aquesta nova llei no només adapta la normativa espanyola al RGPD, sinó que també inclou drets digitals addicionals per als ciutadans espanyols.

Implementar correctament el RGPD no només protegeix les empreses de possibles sancions, sinó que també proporciona avantatges competitius significatius perque complir amb el reglament europeu de protecció de dades demostra un compromís amb la privacitat i la seguretat, la qual cosa pot millorar la reputació de l’empresa i generar una major confiança entre els clients. Les empreses que adopten aquestes mesures de manera eficient optimitzen els seus processos interns, reduir els costos associats amb les bretxes de seguretat i millorar la seva eficiència operativa.

Punts clau de la llei de protecció de dades

Els seus objectius

 • La LOPD es va crear per harmonitzar la legislació espanyola amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, que establia un marc comú per a la protecció de dades personals a tota la Unió Europea. Aquesta directiva tenia com a objectiu assegurar un nivell alt de protecció de dades i facilitar la lliure circulació de dades dins de la Unió Europea.
 • Uns dels objectius és garantir la protecció dels drets fonamentals de les persones, especialment el dret a la privacitat i a la intimitat personal i familiar. La proliferació de les tecnologies de la informació i la comunicació havia augmentat significativament la capacitat de recollir, emmagatzemar i processar dades personals, generant la necessitat de protegir aquests drets de manera efectiva.
 • Establir normes clares i específiques sobre com les empreses i les organitzacions podien recollir, utilitzar, emmagatzemar i compartir dades personals. Això incloïa l’obligació d’obtenir el consentiment informat dels individus i la implementació de mesures de seguretat adequades per protegir les dades.
 • La ràpida evolució de la tecnologia de la informació i les telecomunicacions va plantejar nous reptes en la protecció de dades personals. La llei es va concebre per respondre a aquests desafiaments i regular l’ús de les noves tecnologies per assegurar que les dades personals fossin tractades de manera justa i segura.
 • Restaurar i mantenir la confiança del públic en el tractament de les seves dades personals per part de les institucions i empreses. La transparència en el tractament de dades i la garantia de protecció dels drets dels individus eren claus per generar aquesta confiança.
 • Crear un marc per a la supervisió i el control del compliment de la normativa de protecció de dades, incloent la creació d’autoritats independents, com l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), encarregades de garantir que les normes es complissin i de sancionar les infraccions.
 • Assegurar que Espanya complís amb els estàndards internacionals de protecció de dades per facilitar el comerç i les relacions internacionals, especialment amb altres països de la Unió Europea. La coherència en les normes de protecció de dades ajudava a evitar barreres comercials i facilitava els fluxos transfronterers d’informació.

Beneficis de la llei de protecció de dades

 • Les sancions per incompliment del RGPD poden arribar fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa o 20 milions d’euros, el que sigui superior. Complir amb aquestes lleis evita aquestes sancions, protegit el patrimoni i la continuïtat del negoci. La prevenció de multes permet a les empreses utilitzar aquests recursos per a inversions en altres àrees del negoci, millorant la seva rendibilitat global.
 • Les empreses que gestionen les dades personals de manera responsable i transparent guanyen la confiança dels seus clients. La confiança és crucial per fidelitzar clients i atraure’n de nous. La fidelització de clients redueix els costos d’adquisició de nous clients i augmenta el valor de vida del client (Customer Lifetime Value, CLV), incrementant els ingressos a llarg termini.
 • Protecció contra ciberatacs: Complir amb les normatives de protecció de dades demostra un compromís amb la privacitat i la seguretat, millorant la reputació de l’empresa davant de clients, socis i inversors. Una bona reputació atrau inversions, talent i clients, augmentant la rendibilitat i les oportunitats de negoci.
 • Identificar i mitigar riscos associats al tractament de dades personals, evitant pèrdues de dades sensibles i protegint la reputació de l’empresa.
 • L’aplicació de les lleis de protecció de dades sovint requereix revisar i millorar els processos interns de gestió de dades. Això pot conduir a una millor organització i eficiència operativa. Els processos més eficients redueixen costos operatius, augmenten la productivitat i permeten una millor al·locació de recursos.
 • Les empreses que compleixen rigorosament amb les normatives de protecció de dades es diferencien positivament al mercat, atraient nous clients i socis comercials.
 • Implementar mesures de seguretat adequades redueix el risc de ciberatacs i pèrdues de dades, que poden tenir conseqüències devastadores tant econòmiques com reputacionals. Evitar les bretxes de seguretat protegeix l’empresa de costos associats amb la recuperació de dades, compensacions legals i danys reputacionals.
 • Les empreses que compleixen amb el RGPD i altres normatives internacionals estan millor preparades per operar a nivell global, ja que aquestes normes són reconegudes i respectades a tot el món. Això facilita l’expansió a nous mercats, augmentant les oportunitats de creixement i els ingressos.
 • Una empresa que demostra un bon compliment de les lleis de protecció de dades és més atractiva per a inversors i compradors potencials, ja que redueix el risc associat a la privacitat i seguretat de les dades. Això pot incrementar el valor de mercat de l’empresa, resultant en transaccions més beneficioses.
espacio blanco
Coordinació amb la Normativa Europea
 • La LOPD es va crear per harmonitzar la legislació espanyola amb la Directiva 95/46/CE de la UE, assegurant un nivell alt de protecció de dades i facilitant la lliure circulació de dades dins de la Unió Europea.
Protecció dels Drets Fonamentals
 • Aquesta llei garanteix la protecció dels drets fonamentals dels individus, especialment el dret a la privacitat i a la intimitat personal i familiar, en resposta a l’increment de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Confiança del Públic
 • La LOPD busca restaurar i mantenir la confiança del públic en el tractament de les seves dades personals per part d’institucions i empreses, assegurant la transparència i la protecció dels drets dels individus.
Reducció del Risc de Bretxes de Seguretat
 • Implementar les mesures adequades de seguretat segons la LOPD ajuda a minimitzar el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs, protegint les dades personals i evitant pèrdues financeres i danys a la reputació corporativa.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!