Sanció per la instal·lació de càmeres de seguretat a una Comunitat de propietaris sense autorització

24 febr., 2022

Els propietaris d’una comunitat de veïns  (d’ara endavant, la part reclamant) amb data 2 de juliol de 2021 va interposar una reclamació a L’agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) contra la COMUNITAT.1 (d’ara endavant, part reclamada) per la instal·lació de càmeres de seguretat sense comptar amb la deguda autorització del conjunt de propietaris.

 

Antecedents del cas:

La part reclamant aporta proves documentals on s’acredita la presència del dispositiu de videovigilància així com un cartell informatiu a la zona d’accés a l’immoble.

D’acord amb l’article 65.4 de la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, sobre la Protecció de dades Personals y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), es va traslladar la reclamació a la part reclamada a data 8 de juliol de 2021, per analitzar-la i informar a l’AEPD en el termini d’un mes, per notificar les accions realitzades i adequar-se al requisits de la normativa.

No es va rebre resposta a l’escrit ni es va fer cap tipus d’aclariment sobre el sistema de videovigilància instal·lat.

El 13 de setembre de 2021 la directora de l’AEPD admet a tràmit la reclamació. A data 9 de desembre, inicia el procediment sancionador a la part reclamada per l presumpte  infracció de l’article 5.1.c del RGPD

 

 

Fonaments de dret

L’article 6.1 del RGPD estableix els supòsits que permeten considerar lícit el tractament de dades personals.

  1. El tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les condicions següents:

    c) el tractament és necessari per al compliment de una obligació legal aplicable al responsable del tractament (…).

 

És necessari un acord de la Junta de Propietaris per a la instal·lació de les càmeres

de videovigilància, a més aquest acord ha de quedar reflectit a les actes de l’esmentada junta.

A més, per poder instal·lar càmeres de seguretat s’ha de comptar amb el vot favorable de 3/5 parts de la quota de participació.

En quant a la ubicació de les càmeres de seguretat a l’interior d’una finca, la comunitat de propietaris pot instal·lar-les en exterior a les zones comuns de l’edifici: garatges, trasters, portals i jardins. Sempre i quan no enfoqui a l’interior de les llars o al carrer.

Els veïns de l’immoble han de ser notificats i s’ha d’adoptar un protocol mínim per accedir a les imatges en cas de ser necessari. Recordant també el caràcter restrictiu en l’accés.

 

 

Valoracions de l’AEPD

Es considera que la part reclamada ha procedit a d’instal·lació d’un sistema de videovigilància sense comptar amb una autorització de la resta de propietaris.

Amb independència de les obligacions del President de la Comunitat, la Comunitat ha d’assegurar-se que el sistema instal·lat s’ajusti a la legalitat

Els fets coneguts són constitutius duna infracció, imputable a la part reclamada, per vulneració del contingut de l’art. 6 RGPD.

 

Sanció

La Directora de l’AEPD va imposar una multa a la COMUNITAT.1 per infracció de l’article 6 de la RGPD, tipificada a l’article 83.5, una multa de 1.500€.

Ordenar també a la part reclamada, en el termini d’un mes, es procedeixi a adoptar les següents mesures:

– Consentiment dels propietari
– Fer efectiva la sanció