Multa de 3.000 euros al bar que va viralitzar per Whatsapp el vídeo del trontoll i caiguda d’un regidor

4 nov., 2021

A data 27 de gener de 2021 el reclamant va interposar una reclamació a l’AEPD pels següents motius:

“Que el día 14/06/20 el reclamante se encontraba en el Bar ***BAR.1 de la localidad almeriense de ***LOCALIDAD.1 cuando en un momento dado el mismo sufrió una caída accidental en el mismo.

“Que en fechas posteriores procedió a circular por WhatsApp entre un número indeterminado de vecinos de la localidad un video procedente de las cámaras de seguridad del establecimiento Bar ***BAR.1 en el que se puede observar las imágenes del Sr. A.A.A. (…)”

“Que la difusió d’aquestes imatges va ocasionar un dany i perjudici tant a l’honor i imatge del reclamant, així com a el de la seva família, al ‘tractar-se d’una petita localitat en la qual és molt conegut “

“Que la difusión de tales imágenes ocasionó un daño y perjuicio tanto al honor e imagen del reclamante, así como al de su familia, al tratarse de una pequeña localidad en la que es muy conocido”

“Tal video también ha sido objeto de difusión mediante su publicación en el periódico digital Almería hoy a fecha 17 de noviembre de 2020” (folio nº 1).”

A data 14 de juny de 2021, la Directora de l’AEPD va acordar iniciar el procediment sancionador al reclamat, sense que aquest presentés cap al·legació a  l’AEPD, pel que es va dictar una Proposta de Resolució confirmant la infracció amb sanció de 3.000 €.

Resolució AEPD

L’AEPD recorda en la seva resolució, publicada el dimarts 28 de setembre, que les imatges de les càmeres de vigilància no poden usar-se amb un motiu diferent a la seguretat.

“La finalitat d’un sistema de vídeo-vigilància és la seguretat de la propietat privada i dels habitants enfront d’agressions externes”

Per això, assenyala com una infracció de les lleis de privacitat el fet que hagin estat “utilizadas para difundir un acontecimiento ocurrido en el interior del establecimiento, que nada tiene que ver con presuntas conductas delictivas, a través de un Grupo de Whatsapp, así como por otros medios de difusión de carácter público.”