Avui ha entrat en vigor la nova lopd

7 des., 2018

Ahir es va publicar al BOE la nova LOPD, que ara passa a ser la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Aquesta Llei, que avui ha entrat avui en vigor, adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i introdueix novetats mitjançant el desenvolupament de matèries contingudes en ell.

Alguns dels punts específicament regulats a la LOPDGDD són:

  • Facilita que els ciutadans puguin exercir els seus drets a l’exigir, en particular, que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles.
  • Determina la forma en que s’ha d’informar a les persones sobre el tractament de les seves dades optant, específicament en l’àmbit d’internet, per un sistema d’informació per capes.
  • Es reconeix específicament el dret d’accés i, si escau, de rectificació o supressió per part dels que tinguessin vinculació amb persones mortes per raons familiars o de fet i als seus hereus.
  • Fixa en 14 anys l’edat a partir de la qual els menors poden prestar el seu consentiment de manera autònoma.
  • Reforça les obligacions del sistema educatiu per garantir la formació de l’alumnat en l’ús segur i adequat d’internet.
  • Regula el dret a l’oblit en xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents.
  • Es recull els sistemes de denúncies internes anònimes, a través dels quals es pot posar en coneixement d’una entitat privada la comissió d’actes o conductes que puguin ser contraris a la normativa.
  • Actualitza les garanties del dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball.
  • En els sistemes d’informació creditícia es redueixen de 6 a 5 anys el període màxim d’inclusió dels deutes i s’exigeix ​​una quantia mínima de 50 euros per a la incorporació dels deutes a aquests sistemes.
  • Modifica la Llei de competència deslleial, regulant com pràctiques agressives les que tracten de suplantar la identitat de l’Agència o les seves funcions i les relacionades amb l’assessorament conegut com ‘adaptació a cost zero’ a fi de limitar assessoraments d’ínfima qualitat a les empreses.