Go to Top

Adéu al port segur?

El 06/10/2015 el TJUE va declarar invàlida la Decisió de la Comissió que declarava el nivell adequat de protecció del Port Segur.goodbye-595429_1280

Que significa això a la pràctica:

Que les autoritats de protecció de dades de cada estat membre de la UE, poden entrar a valorar el nivell adequat de protecció de dades al país de destinació d’una transferència internacional de dades. Per tant, davant la reclamació d’un ciutadà, l’Agència Espanyola de Proteció de Dades podria arribar a decidir que ha de suspendre la transferència de les dades de ciutadans espanyols  als Estats Units perquè aquest país no ofereix un nivell de protecció adequat de les dades personals.

La Decisió de la Comissió de 26 de juliol de 2000, havia considerat que, en el marc del règim anomenat de «port segur», Estats Units garantia un nivell adequat de protecció de les dades personals transferides a les empreses d’aquest país que complissin una sèrie de requisits.

El règim de port segur inclou una sèrie de principis relatius a la protecció de dades personals als quals les empreses nord-americanes es poden subscriure voluntàriament, per tant, es considera adequat, d’acord amb la normativa eurpoea sobre protecció de dades, transferir dades personals des d’Europa a les empreses que compleixin  aquests requisits i que estiguin en la llista de “port segur”.

Ara, el TJUE ha invalidat aquesta Decisió de la Comissió, perquè priva les Autoritats nacionals de Control de les seves facultats en el supòsit que una persona impugni la compatibilitat de la Decisió amb la protecció de la vida privada i de les llibertats i drets fonamentals de les persones.

El Tribunal de Justícia considera que cap disposició de la Directiva impedeix que les autoritats nacionals controlin les transferències de dades personals a tercers països que hagin estat objecte d’una decisió de la Comissió.

Caldrà estar a l’espera de veure si Europa i els EUA arriben a un nou acord, però per ara, haurem d’estar al cas de quines decisions prenen les autoritats europees de protecció de dades, seguint el que l’AEPD ha dit en la seva nota de premsa que va fer pública el 6 d’octubre de 2015:

Las Autoridades europeas de protección de datos, que ya observaron deficiencias en el Puerto Seguro y las plasmaron en varias cartas y dictámenes, han planificado actuaciones para coordinarse en el análisis de las implicaciones de la sentencia y en las actuaciones nacionales que deban llevarse a cabo, garantizando una aplicación consistente de la misma en todos los países de la UE